Archive for the ‘Разни’ Category

Какво е резистентност?

Свойството на човешкия организъм да издържи на измененията на въздействията на външната среда се нарича резистентност ( устойчивост). В основата на взаимодействието на организма с външната среда е обмяната на веществата. Резистентността зависи от редица физиологични механизми – адаптационни, хомеостатични и др. Организмът има функционални резерви, които осигуряват неговата устойчивост при необикновени, екстремни ситуации. Тренираният, закален, здрав човек има много по-голям резервен потенциал на резистентност. Той е по-устойчив към неблагоприятните промени на външната среда.

Какво е Адаптация?

Адаптация е приспособяването на организма към промените на околната среда. Човекът се
намира в непрекъснато взаимодействие с външната среда и въпреки това запазва своята
специфичност. Това се дължи на неговата гъвкавост и способност да реагира на всяка
промяна в околната среда, приспособявайки се към нея. Приспособяването на организма към
средата се дължи на редица високоспециализирани физиологични механизмни на адаптация.
Но това приспособяване все пак е възможно в известни граници.
Ако външните промени са много силни или екстремни и надхвърлят физиологичните
възможности на организма, той може да се разболее. Ако организмът или неговите
адаптационни механизми са отслабени, и неголеми промени на средата могат да доведат до
срив на защитните сили и до болест. Всеки човек може да постигне повишаване на
адаптационните си възможности чрез постепенно увеличаващи се тренировки, закаляване и
природосъобразен живот.

Особености на Адаптацията

Адаптация
Характерно за функционалните системи на адаптацията е тяхната гъвкавост, взаимна връзка и обусловеност. За адаптацията са характерни периодичността и непрекъснатостта при протичането на процесите. При силно действащ фактор адаптационните процеси много бързо се активират, но ако мобилизирането е продължително, резервите се изчерпват и активността намалява. Процесите на адаптация са свързани с биоритмите на организма и поради това имат цикличен характер. Адаптационните механизми са зависими както от индивидуалното развитие на личността, така и от наследствената му обусловеност.
Адаптационни механизмни
Голямо значение за запазване на равновесието между организма и външната среда има активността на т.нар. адаптационни механизмни. Това са физиологични системи, които благоприятстват приспособяването на организма към околната среда. Те са свързани помежду си : жлези с вътрешна секреция, симпатикова нервна система, системи на имунитета и др.
Тези системи определят нервно – ендокринната и невро – хуморалната регулация, начина на протичане на обменните процеси, степента на съпротивляемост на организма към неблагоприятни условия. Наблюдава се голямо разнообразие на приспособителните функции на различните органи и системи, които се включват в защитата на организма. Главна роля в процесите на адаптацията играе централната нервна система.
Закаляване
Защитните адаптационни механизмни се повишават чрез закаляване. Природосъобразният начин на живот – правилното хранене, движението, пребиваването на открито, спазването на ритъма труд- почивка, физическо укрепване – имат голямо значение за засилване и трениране на адаптационните механизмни.
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог