Какво е адаптация

Адаптиране към средата

Какво е адаптация? Значението й може да се разминава в зависимост от контекста на употребата, но в крайна сметка ще предоставим една по-широка дефиниция за този термин, който да ви даде максимум информация в минимум текст.

Адаптация е приспособяването на организма към промените на околната среда.

Човекът се намира в непрекъснато взаимодействие с външната среда и въпреки това запазва своята специфичност. Това се дължи на неговата гъвкавост и способност да реагира на всяка промяна в околната среда, приспособявайки се към нея.

Приспособяването на организма към средата се дължи на редица високоспециализирани физиологични механизмни на адаптация. Но това приспособяване все пак е възможно в известни граници.

Ако външните промени са много силни или екстремни и надхвърлят физиологичните възможности на организма, той може да се разболее. Ако организмът или неговите
адаптационни механизми са отслабени, и неголеми промени на средата могат да доведат до срив на защитните сили и до болест.

Всеки човек може да постигне повишаване на адаптационните си възможности чрез постепенно увеличаващи се тренировки, закаляване и природосъобразен живот.