Особености на адаптацията

Какви са особеностите на адаптацията

Адаптацията е характерен за живите организми процес, който им позволява да се впишат в средата, да оцелеят и дори да се развиват по-успешно от преди.

Характерно за функционалните системи на адаптацията е тяхната гъвкавост, взаимна връзка и обусловеност. За адаптацията са характерни периодичността и непрекъснатостта при протичането на процесите.

При силно действащ фактор адаптационните процеси много бързо се активират, но ако мобилизирането е продължително, резервите се изчерпват и активността намалява. Процесите на адаптация са свързани с биоритмите на организма и поради това имат цикличен характер.

Адаптационните механизми са зависими както от индивидуалното развитие на личността, така и от наследствената му обусловеност.

Адаптационни механизми

Голямо значение за запазване на равновесието между организма и външната среда има активността на т.нар. адаптационни механизмни. Това са физиологични системи, които благоприятстват приспособяването на организма към околната среда. Те са свързани помежду си : жлези с вътрешна секреция, симпатикова нервна система, системи на имунитета и др.

Тези системи определят нервно – ендокринната и невро – хуморалната регулация, начина на протичане на обменните процеси, степента на съпротивляемост на организма към неблагоприятни условия.

Наблюдава се голямо разнообразие на приспособителните функции на различните органи и системи, които се включват в защитата на организма. Главна роля в процесите на адаптацията играе централната нервна система.

Закаляване

Защитните адаптационни механизмни се повишават чрез закаляване.

Природосъобразният начин на живот – правилното хранене, движението, пребиваването на открито, спазването на ритъма труд- почивка, физическо укрепване – имат голямо значение за засилване и трениране на адаптационните механизмни.